Regulamin
Regulamin


DEFINICJE

W przypadku, gdy w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć  w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Cena/y Usługi – cena/y brutto Usług oferowane w Portalu;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zawierająca Umowę za pośrednictwem Portalu lub korzystająca z Portalu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto – Usługa zdefiniowana w cz. IV pkt 1 Regulaminu;
 5. Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej przez Usługodawcę, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług Usługodawcy w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
 6. Portal – strona internetowa należąca do Usługodawcy funkcjonująca pod adresem www.younglaw.pl, dostępna dla komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android i iOS, zawierająca  ofertę Usług;
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, zasady zawierania Umów za pośrednictwem Portalu;
 8. Umowa – umowa między Usługodawcą i Klientem o dostarczenie treści cyfrowych zawarta   za pośrednictwem Portalu, czyli drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  ze zm.), na zasadach określonych w Regulaminie;
 9. Korzystanie z Portalu – Usługa świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), realizowana  za pośrednictwem Portalu poprzez środki komunikacji na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, obejmująca w szczególności:
  1. Dostęp do bezpłatnych treści publikowanych na Portalu;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie akcji marketingowych przez Usługodawcę, w tym programów lojalnościowych, konkursów   i   akcji   promocyjnych   szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.
 10. Usługi –usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Portalu realizowane na zasadach określonych w Regulaminie. 
 11. Usługodawca – firmę PORTOFINO Natalia Szymańczyk z siedzibą  przy ul. A. Naruszewicza 24 lok. B w Warszawie (02-627), NIP: 5562668929, REGON: 521567657,
  adres strony internetowej: www.younglaw.pl,
  adres poczty elektronicznej: kontakt@younglaw.pl
  Kontakt telefoniczny: +48 693 102 901.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin sporządzony został Usługodawcę i określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz zasady      korzystania z Portalu.
 2. Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Usług jest odpłatne i odbywa się po uprzednim zawarciu Umowy,     na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Warunkiem koniecznym Korzystania z Portalu, w tym nieodpłatnych Usług jest akceptacja przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu podczas zawierania  Umowy, przy czym korzystając z Portalu Klient akceptuje w całości treść Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.younglaw.pl.


WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia przez urządzenie stacjonarne lub mobilne (telefon lub tablet) Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet o przepustowości umożliwiającej Korzystanie z Portalu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. dostęp do przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi  JavaScript oraz plików cookies;
  4. przeglądarka plików .pdf.
 2. Klient może korzystać z Portalu całą dobę, każdego dnia tygodnia. Na potrzeby Regulaminu, dzień roboczy trwa od godziny 9.00 do godziny 17.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Każdy Klient może przeglądać zawartość Portalu nie ujawniając swojej tożsamości ani żadnych Danych Osobowych w rozumieniu nadanym w Polityce Prywatności dostępnej    na Portalu.
 4. Korzystanie z Portalu i zawarcie Umowy możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Portalu.


KONTO

 

 1. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto na Portalu, Usługodawca będzie świadczył na rzecz Klienta Usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta („Konto”). W Koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia zakupów na Portalu. 
 2. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie Konta odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego „checkbox-a” w procesie zawierania Umowy lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji Konta dostępnego na Portalu. Klient może w każdej chwili usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Usługodawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Portalu albo przez cały czas funkcjonowania Portalu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Usługodawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.


NEWSLETTER

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu     informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów, świadczonych Usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w stosownym formularzu  na Portalu.
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim  i podlegają ochronie prawnej.
 3. W celu aktywacji Newslettera Klient powinien:
  1. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;
  2. złożyć zamówienie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu;
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę poprzez zaznaczenie pola „checkbox” przy komunikacie;
  4. aktywować przycisk „Dołącz”
  5. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej przez Usługodawcę  na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Udostępniony adres poczty elektronicznej Klienta przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Klienta Newslettera, natomiast po wyrażeniu   odrębnych zgód – w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.
 5. Klient może dezaktywować Newslettera. W celu dezaktywacji Newslettera należy:
  1. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera; lub
  2. przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail kontakt@younglaw.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 6. Usługodawca potwierdza dezaktywację Newslettera poprzez przesłanie wiadomości na  adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.


ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy jest akceptacja przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu podczas zawierania  Umowy. W celu zawarcia Umowy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie pola „checkbox” przy komunikacie „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin”.
 2. Umowa zostaje zawarta w wyniku: i) zaznaczeniu przez Klienta w Portalu pola „checkbox” przy komunikacie „Akceptuję Regulamin”, oraz ii) wprowadzenia do formularza w Portalu niezbędnych danych Klienta, zwłaszcza adresu poczty elektronicznej Klienta, oraz iii)   dokonania płatności Ceny Usługi, zgodnie z cz. VIII Regulaminu.
 3. W formularzu Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.
 5. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. czas korzystania z danej Usługi dostępnej na Portalu.
 6. Potwierdzeniem zawarcia Umowy przez Klienta jest wiadomość, która zostaje automatycznie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie procesu zawarcia Umowy.
 7. Realizacja Umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.


PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Usług są podane na Portalu. Ceny Usług są podawane są w złotych polskich w wartości brutto (zawierają wszelkie należności, podatki, itp.).
 2. Klient akceptuje Cenę Usługi z chwilą zawarcia Umowy na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu.
 3. Miejscem dokonania zapłaty za Usługę jest siedziba Usługodawcy.
 4. Płatności za Usługi na potrzeby zawierania Umowy, z można dokonać wyłącznie przez serwis PayU. Szczegółowe zasady dokonywania płatności są określone w regulaminie dostępnym na stronie https://poland.payu.com . 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych aniżeli przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, w rozumieniu cz. VI pkt 2 Regulaminu. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy, Umowę uważa   się za niezawartą.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem do Usługodawcy przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Klient będący Konsumentem może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@younglaw.pl.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 6. W razie odstąpienia wskazanego w pkt 1 powyżej, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy i) Klient naruszył którekolwiek z postanowień Regulaminu albo ii) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Klienta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Usługodawca może powstrzymać się od udostępniania Portalu Klientom, jeżeli jest to uzasadnione   względami bezpieczeństwa   oraz w   innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Klient jest zobowiązany do Korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,    z obowiązującym prawem, normami społecznymi i postanowieniami Regulaminu.
 2. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, jak również  w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Usługodawcy;
  2. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Klient nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Portalu oraz udostępnianych treści.
 4. Informacje przekazane Usługodawcy przez Klienta nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym naruszać praw osób trzecich.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Portalu poprzez wysłanie informacji na  adres email Usługodawcy kontakt@younglaw.pl.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, poniesione przez Klienta, w szczególności za:
  1. niesprawność urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient korzysta z Portalu;
  2. utratę przez Klienta danych lub powstanie szkody, w przypadku nieprawidłowego korzystania z Portalu lub urządzenia końcowego;
  3. ograniczenie lub zakłócenie dostępności do sieci Internet, w tym nieprawidłowe działanie transmisji danych;
  4. podanie nieprawidłowych danych przez Klienta podczas korzystania z Portalu;
  5. inne zakłócenie w korzystaniu z Portalu wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania Klienta;
  6. wydłużenie terminu realizacji usługi Portalu spowodowane podaniem błędnych danych, które powodują brak możliwości kontaktu z Klientem oraz brakiem uzupełnienia przez Klienta w/w braków, które umożliwiłoby Usługodawcy wykonanie usługi Portalu.
 7. Dostępność Korzystania z Portalu w danym momencie nie gwarantuje, że Korzystanie z Portalu będzie dostępne w każdym czasie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnej Usługi w każdym czasie.
 8. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Portal nie będzie zawierać wirusów lub innego złośliwego oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Portalu. Klient gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które przesyła na Portal są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Klient jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Klient zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Klienta z Portalu lub z zamieszczenia przez Klienta materiałów na Portalu.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do Portalu, jak również udostępnianych w Portalu oraz w ramach Newslettera treści przysługują Usługodawcy. W szczególności Usługodawca dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do układu graficznego Portalu i Newslettera, elementów tekstowych, multimedialnych, do zdjęć, znaków towarowych, logotypów. Wszystkie przysługujące Usługodawcy autorskie prawa majątkowe podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest wykorzystanie przez Klienta treści zamieszczonych w Portalu poza dozwolony użytek. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się również do treści, do których wszelkie prawa, przysługują podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy na podstawie, których może korzystać lub rozporządzać takimi treściami.
 2. Poprzez korzystanie z zawartości Portalu, Klient nie nabywa do niej praw ani licencji.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części zawartości Portalu lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Portalu wymaga uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail kontakt@younglaw.pl.
 4. W przypadku posiadania przez Klienta informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Portalu lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Klient zobowiązuje się skontaktować się z Usługodawcą pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail kontakt@younglaw.pl.
 5. Jakiekolwiek materiały z zawartości Portalu nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego  z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Portalu, Usługodawca zezwala na pobieranie materiałów z zawartości Portalu wyłącznie jeśli: a) użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; b) na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje    o prawach autorskich Usługodawcy.
 7. Modyfikacja materiałów z zawartości Portalu lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) zawartości Portalu lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Portalu jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Portal i informacje  w nim zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Klientów lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi cały Portal lub jego część.
 8. Udostępniając własne treści na Portalu Klient wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Klientów w zakresie ich osobistego użytku, a Usługodawca upoważnia do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 9. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie  zawartości Portalu lub jego części.


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Usługodawca informuje, że istnieją następujące szczególne zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i Korzystaniem z Portalu, w tym w szczególności związane z zamawianiem Usług za pośrednictwem Portalu:
  1. piractwo;
  2. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam);
  3. złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit;
  4. łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing);
  5. podsłuch (sniffing);
  6. rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza);
  7. działania hakerów.
 2. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien zaopatrzyć swoje urządzenie końcowe, które łączy się z Internetem w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto, Klient powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach email oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.


BEZPIECZEŃSWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych   osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności, która dostępna jest na Portalu.


REKLAMACJE

 

 1. Klientowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym Korzystania z Portalu lub Usług, w szczególności nieprawidłowego działania Portalu lub braku możliwości   korzystania z Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@younglaw.pl.
 3. Jednocześnie zgłaszając reklamację – w celu usprawnienia i przyspieszenia jej rozpatrzenia – zalecane jest, aby Klient przedstawił w reklamacji:
  1. znane mu informacje oraz okoliczności w jakich doszło do stwierdzenia lub ujawnienia przyczyny reklamacji, a także datę wystąpienia takiej przyczyny;
  2. oczekiwany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji, oraz
  3. dane kontaktowe Klienta składającego reklamację, w tym poczty   elektronicznej Klienta.
 4. Zalecana treść reklamacji Klienta, wskazana w pkt 3 powyżej, jest jedynie propozycją treści reklamacji, która – w razie zastosowania się do niej – może przyspieszyć i usprawnić reklamację, jednakże nieumieszczenie w treści reklamacji jakichkolwiek ze wskazanych powyżej elementów i danych nie wpływa w żaden sposób na skuteczność zgłoszenia reklamacji lub obowiązek ustosunkowania się do niej.
 5. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 6. Usługodawca przedstawi odpowiedź na reklamację nie później niż    w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.
 7. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Klientowi w formie papierowej na  podany przez Klienta adres korespondencyjny lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Usługodawca informuje, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego   Konsumentem   z   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania   reklamacji  i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach  oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. technicznych, prawnych, organizacyjnych, a także w związku ze zmianami funkcjonalnymi Portalu oraz zmianami Usług.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów zawartych przed datą publikacji zmian Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i realizacji Usług będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 r.
Young Law

Mówimy prosto i przyjemnie o prawnych i podatkowych aspektach prowadzenia biznesu lub marki osobistej w sieci i nie tylko.

Newsletter

Zapisz się i otrzymaj od nas darmowy e-book.

“Oznaczenie reklam. Przewodnik dla influencerów i marek”